Włocławek: Specjalny Ośrodek Wychowawczy
 

W Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia chcemy przedstawić dzieła miłosierdzia prowadzone przez nasze Zgromadzenie. Prezentację rozpoczynamy od Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia, dzieła prowadzonego przez wspólnotę Sióstr Orionistek we Włocławku, ul. Leśna 3.
Każde działanie wychowawcze ukierunkowane na przyjęcie, ochronę i dowartościowanie nowych pokoleń jest ważnym wyrazem miłości. Poprzez pełnienie takiej służby we współpracy z innymi instytucjami wychowawczymi w celu całościowego wychowania osoby i wspólnoty, zwłaszcza najbardziej zaniedbanych, my Siostry Małe Misjonarki Miłosierdzia ukazujemy szczególne oblicze Bożej Opatrzności, która wychodzi na spotkanie swojego ludu. (por PAI). 

Specjalny Ośrodek Wychowawczy SMMM  jest niepubliczną, nieferyjną placówką zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. Ośrodek jest   przeznaczony dla  dziewcząt w wieku od 6 do 23 r.ż. posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Głównym celem Ośrodka jest przygotowanie wychowanek do udziału w życiu społecznym, w integracji ze środowiskiem oraz stworzenie odpowiednich warunków do osiągnięcia celów dydaktyczno-wychowawczych i rewalidacyjnych.

Działalność Ośrodka ukierunkowana jest  na wychowanie szczęśliwych ludzi i doprowadzenie wychowanek - zgodnie z systemem „chrześcijańsko – ojcowskim” św.  Alojzego Orione - do takiej sprawności psychofizycznej, by mogły sprostać wymaganiom stawianym przez życie.

SOW zapewnia:

  • całodobową opiekę i wychowanie w czasie odbywania przez nich nauki,
  • realizację obowiązku szkolnego, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych oraz warunki do zdobycia kwalifikacji zawodowych,
  • warunki do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień według możliwości rozwojowych,
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
  • wychowanie religijne.

Specjalny Ośrodek Wychowawczy jest placówką przyjazną, otwartą, estetyczną i bezpieczną. Panuje w niej klimat rodzinny. Nieustannie podtrzymywana jest atmosfera życzliwości, zatroskania, akceptacji i miłości, a także stwarzane są warunki sprzyjające pomyślnej realizacji obowiązku szkolnego oraz odkrywaniu i rozwijaniu indywidualnych zdolności i umiejętności wychowanek.

Ośrodek oferuje duży wachlarz zajęć; rozwijających zainteresowania, takich jak: muzyczno-teatralne, plastyczne, z języka angielskiego, sportowe i kulinarne oraz specjalistycznych tj.: zajęcia logopedyczne, terapeutyczne z zakresu terapii zajęciowej i arteterapii z elementami biblioterapii, socjoterapii, filmoterapii, muzykoterapii, plastykoterapii i ludoterapii.

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do SOW:

  • podanie rodziców /opiekunów prawnych,
  • orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego,
  • akt urodzenia z potwierdzeniem o stałym miejscu zameldowania,
  • opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy,
  • ostatnie świadectwo szkolne.

Kontakt:

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek)
87-800 Włocławek; ul. Leśna 3

Tel. 54 233 12 65

Tel. kom 663 968 373

e-mail: sowsmmm@diecezja.wloclawek.pl

             wloclawek@orionistki.pl

 

 

 

 

http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Księga Gości Forum Linki Multimedia
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia